پیشکسوتان موفق استان تهران

 

                                       " علی حقانی" فرزند بازنشسته تهرانی

 

 

              

                                                " حسن حسینی" بازنشسته دماوندی    

 

 

                                               "مجید ایزدی نیک" بازنشسته  تهرانی       

                                                                     

 

 

                                                         "وحید سعدی" بازنشسته تهرانی    

 

 

                                          " محمود احمدزاده" بازنشسته تهرانی